صفحه اصلی رزرو مشاوره رایگان ثبت نام خدمات عضویت در خبرنامه عضویت در سامانه پیامک

آیا شکایتی که به رضایت ختم شود، سوءِ‌پیشینه می‌شود؟

آیا شکایتی که به رضایت ختم شود، سوءِ‌پیشینه می‌شود؟

اگر از کسی شکایت شود و سپس در جریان رسیدگی، شاکی رضایت بدهد، آیا این شکایت باعث ایجاد سوءِ‌پیشینه برای متشاکی می‌شود؟


اگر پس از رضایتِ شاکی، پرونده مختومه شود، حسب مورد قرار موقوفی یا منع تعقیب یا برائت صادر می‌شود و چون محکوم نشده‌اید، برایتان سوءِسابقه محسوب نمی‌شود.

کلمات کلیدی:

سوال بپرسید